Teng Shen

Hello Mr. Billionaire 2018

A pathetic minor league Soccer Goalkeeper was given a task - to spend 1 Billion in thirty days, if successful he will get 30 Billion. However, he's no...

Director: Da-Mo Peng, Fei Yan

Stars: Teng Shen, Vivian Sung, Yiming Zhang

6.6 IMDB Rating 169 Views